Cała prawda o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego

Poniżej przytaczam Państwu obszerne fragmenty Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

"Definicja Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego (UPPZ)

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego - UPPZ stanowią każda cześć tuszy zwierzęcia albo materiał pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczony dla spożycia przez ludzi. Wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego jeżeli nie są przeznaczone do spożycia dla ludzi uznawane są za UPPZ.

Zniszczenie wszystkich UPPZ nie jest wykonalne ! Toteż należy znajdować nowe formy zagospodarowania UPPZ

 • przemysł paszowy
 • żywienie zwierząt
 • przemysł chemiczny
 • przemysł nawozowy
 • przemysł skórzany
 • przemysł energetyczny

 

Klasyfikacja UPPZ w UE wg Rozporządzenia 1774/2009

Kategoria 1 ? ?wyłącznie do usunięcia?

Zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie TSE(zakaźne encefalopatie gąbczaste), materiał szczególnego ryzyka, zwierzęta domowe, egzotyczne z cyrków i ogrodów zoologicznych, zwierzęta laboratoryjne, osady z oczyszczalni ścieków, przetwarzających materiały szczególnego ryzyka(SRM) lub zakładów pozyskujących SRM, produkty zwierzęce zawierające substancje zabronione.

Lista materiałów Kategorii 1

 • ryzyko związane z prionami (TSE)
 • materiał szczególnego ryzyka (SRM)
 • wykrycie substancji niedozwolonych,
 • padłe zwierzęta domowe, egzotyczne, doświadczalne, laboratoryjne
 • pozostałości z kratek ściekowych z ubojni 6 mm (tam gdzie K1)
 • odpady gastronomiczne ze środków transportu międzynarodowego,
 • mieszaniny 1, 2 i 3

Zagospodarowanie K1

Spopielenie lub współspopielenie jako odpad bezpośrednio lub po przetworzeniu żywienie ptaków padlinożernych

 

Kategoria 2 ? ?nie do spożycia przez zwierzęta?

Treść przewodu pokarmowego ssaków, osad z zakładów przetwarzających lub pozyskujących materiały kategorii 2 i 3 , produkty zawierające niedopuszczalne pozostałości (hormony, leki, kokcydiostatyki, inne uboczne produkty zwierzęce nie wymienione w kategorii 1 i 3 w tym zwłoki zwierząt gospodarskich

Lista materiałów Kategorii 2

 • obornik,
 • treść przewodu pokarmowego
 • pozostałości z oczyszczalni ścieków
 • z ubojni
 • leki weterynaryjne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy
 • zawartość ciał obcych,
 • przywiezione z krajów trzecich lub państw UE,niespełniające wymogów UE,
 • zwierzęta padłe,
 • płody, zarodki,
 • zamarły drób z inkubatorów
 • materiały nie wymienione w K1 i K3
 • mieszaniny K2 i K3h.

Zagospodarowanie K2

Tak jak K1 + nawozy organiczne i polepszacze gleby, kompostowanie, biogazowa nie (wszystko po sterylizacji ciśnieniowej), obornik, treść pp, mleko i siara - bezpośrednio użycie jako nawóz, specjalne cele żywieniowe (zw. futerkowe, zoo, cyrkowe, zwierzęta bezdomne, zanęty)

 

Kategoria 3 ?nie do spożycia przez ludzi?

Uboczne produkty pochodzące od zwierząt uznanych za zdatne do spożycia, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego nie zagrażające zdrowiu zwierząt i ludzi, wycofane środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

Lista materiałów Kategorii 3

 • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych
 • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta
 • skóry skórki od zwierząt zdrowych, ubitych w rzeźni
 • produkty z drobiu i zajęcy zabitych w gospodarstwie
 • krew zwierząt po uboju, które nie wykazywały objawów choroby przenoszącej się przez krew na ludzi i na zwierzęta
 • powstałe w wyniku wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym odtłuszczone kości, skwarki,
 • osad z centryfugi separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka
 • była żywność
 • karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (wcześniej nie uwzględniane)
 • krew,
 • łożysko,
 • wełna,
 • pióra,
 • włosy,
 • rogi,
 • ścinki z kopyt
 • zwierzęta wodne i ich części
 • UPPZ z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne
 • muszle,
 • skorupy skorupiaków,
 • produkty uboczne z wylęgarni,
 • jajka i skorupy jaj,
 • jednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych
 • bezkręgowce wodne, lądowe inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt
 • zwierzęta należące do rzędów gryzoni i zajęcokształtnch,
 • inne niż K1 i K2
 • skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta;
 • tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi
 • odpady gastronomiczne;

Zagospodarowanie K3

To co w K1+K2+wykorzystanie w celach paszowych , dla zwierząt domowych oraz futerkowych oraz zastosowania w nawozach organicznych i polepszaczach gleby, możliwość wykorzystania (spalania) K3 jako paliwa, po uprzednim przetworzeniu lub bez przetworzenia

K2 czy K3 ?

Ostateczną decyzją do której kategorii  zaliczyć materiał K2 czy K3 podejmuje  lekarz weterynarii badający mięso w  rzeźni w oparciu o analizę ryzyka oraz badanie przed i poubojowe. "

 

 

Jesteś tutaj: Start ARTYKUŁY Żywienie Cała prawda o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego